Privacy statement

Privacyverklaring KC Hoogeveen

Versie: 15-09-2020

 

Het in deze privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die KC Hoogeveen verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Algemeen:

Indien u lid wordt of bent van KC Hoogeveen, geen lid bent, maar inschrijft voor een door KC Hoogeveen georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan KC Hoogeveen of een derde partij waarmee KC Hoogeveen een verwerkersovereenkomst heeft verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u de privacyverklaring goed door te lezen.

1 Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
KC Hoogeveen
Achteromsedijk 8F
7903 TL Hoogeveen
KvK nummer 40046773
Secretaris: secretaris@kchoogeveen.nl,
Ledenadministratie: ledenadministratie@kchoogeveen.nl
Voorzitter: voorzitter@kchoogeveen.nl
Website: www.kchoogeveen.nl

2 Welke gegevens verwerkt KC Hoogeveen?

In het kader van de, onder artikel -Algemeen- benoemde punten worden de volgende persoonsgegevens door KC Hoogeveen verwerkt:

 • voor- en achternaam, geboortedatum
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats
 • telefoonnummer, emailadres, IBAN nummer
 • naam, ras, geboortedatum en geslacht van de hond
 • uitslagen van uw hond(en) op examens ter publicatie in ons clubblad en op onze website
 • foto's van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door KC Hoogeveen georganiseerde cursussen, evenementen en activiteiten.

3 Met welk doel verwerkt KC Hoogeveen deze persoonsgegevens?

KC Hoogeveen verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie
 • uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van KC Hoogeveen
 • uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor cursussen, evenementen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen
 • uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar ervaringen met KC Hoogeveen en u te informeren over de ontwikkelingen van de KC Hoogeveen
 • KC Hoogeveen gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad en berichten, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van KC Hoogeveen, toe te zenden.
 • KC Hoogeveen gebruikt foto’s die gemaakt zijn tijdens cursussen, activiteiten en evenementen ter publicatie in ons clubblad, op onze website en onze facebook pagina als terugkoppeling van deze evenementen en activiteiten.

4 Bewaartermijnen

KC Hoogeveen verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit KC Hoogeveen volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5 Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 • Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft KC Hoogeveen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • Indien KC Hoogeveen voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft KC Hoogeveen als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6 Verstrekking persoonsgegevens aan derden

KC Hoogeveen verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 • per 1 maart van elk kalenderjaar wordt het aantal leden doorgegeven aan de koepelorganisatie, waarbij KC Hoogeveen is aangesloten, te weten de Vereniging- Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland- te Amsterdam. Hierbij worden geen persoonsgegevens door gegeven.
 • bij wedstrijden (Agility, Obedience, Clubmatch) georganiseerd door KC Hoogeveen schrijven deelnemers zich in bij de Raad van Beheer. De gegevens van ingeschreven honden inclusief persoonsgegevens van eigenaar worden gedeeld door de Vereniging -Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland- te Amsterdam zodat tussen Raad van Beheer en KC Hoogeveen een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt. Deze gegevens worden door zowel Raad van Beheer als KC Hoogeveen verwerkt. Na de wedstrijden stuurt KC Hoogeveen de uitslagen weer naar de Raad van Beheer. De uitslagen komen online waarbij alleen de naam van de hond en naam van de handler wordt vermeld.


7 Inzagerecht, verwijdering, wijzigen/corrigeren, vragen en/of klachten

 • via ledenadministratie@kchoogeveen.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. KC Hoogeveen zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
 • indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie via: ledenadministratie@kchoogeveen.nl
 • indien u klachten heeft over de wijze waarop KC Hoogeveen uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur via secretaris@kchoogeveen.nl. Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring.

 

8 Beveiligde verbinding

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling.

9 Cameratoezicht

Op de terreinen van de KC Hoogeveen is er sprake van cameratoezicht. Er staan 4 camera’s op het terrein, waarvan 2 camera’s op de parkeerplek. De secretaris heeft toegang tot de beelden van de camera’s. De beelden worden 3 weken en 4 dagen bewaard en worden dan automatisch overschreven.

10 Wijzigingen

Deze privacyverklaring voor KC Hoogeveen is vastgesteld op 7 juni 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.kchoogeveen.nl bekend gemaakt. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 september 2020.